Raduno 2019 – 23°

23° Raduno Aquile Etrusche – 2019